Algemene voorwaarden

Bedankt voor je bezoek aan onze website www.heroinstituut.nl. Deze voorwaarden zijn bedoeld om je een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de voorwaarden voor het gebruik van onze website. Wij verzoeken je daarom vriendelijk om het onderstaande zorgvuldig te lezen.
Het Hero Instituut voor Babyvoeding is eigendom van Hero Benelux. Zij is gevestigd te 4817 ME Breda aan de Teteringsedijk 279, en is in het handelsregister ingeschreven onder nummer 20132657. De website wordt hierna als “Hero Instituut” aangeduid en Hero Benelux als eigenaar.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website heroinstituut.nl en de daarin opgenomen gegevens, kan eigenaar Hero Benelux niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Hero Benelux aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en in reacties van bezoekers, zijn die van de auteur(s), onze bezoekers en niet (noodzakelijkerwijs) die van eigenaar Hero Benelux. Hero Benelux kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Hero Benelux kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hero Benelux garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Hero Benelux behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Het achterlaten van berichten op heroinstituut.nl

Het is mogelijk een reactie achter te laten op artikelen van Hero Instituut. Graag zelfs. Hero Benelux behoudt zich het echter recht voor om reacties aan te passen of zelfs te verwijderen indien deze naar onze inschatting kwetsend kunnen overkomen. Daarnaast is het niet toegestaan om in reacties links achter te laten om zo producten, diensten of blogs aan te prijzen. In dit geval kan de betreffende reactie worden verwijderd.

Intellectuele eigendom

Deze Hero Instituut website is eigendom van en wordt beheerd door Hero Benelux.
De informatie, tekst (met uitzondering van de reacties van bezoekers) en illustraties op deze Website en de vormgeving van deze website zijn beschermd door rechten van intellectuele eigendom van Hero Benelux. De gebruiker van deze website is verplicht zich overeenkomstig alle terzake relevante wet- en regelgeving te gedragen.

Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Hero Benelux. Het bekijken van deze website en het maken van afdrukken daarvan is uitsluitend toegestaan voor eigen, niet commercieel, gebruik en binnen de grenzen van de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor het aanbrengen van een hyperlink naar deze website is de voorafgaande toestemming van Hero Benelux nodig. Deze wordt gegeven, tenzij de inhoud of het imago van de gastsite zich niet verdraagt met de naam en reputatie van Hero Benelux, haar diensten en producten of de inhoud van haar website.

De woord- en beeldmerken op deze website zijn de eigendom van Hero Benelux en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op een ander website te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Hero Benelux of de desbetreffende licentiegever.

Wijziging van de website

Hero Benelux behoudt zich, zonder daarvoor aansprakelijkheid te aanvaarden, het recht voor om haar website website heroinstituut.nl en te allen tijde, met werking op dezelfde dag, te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Toepasselijk Recht en bevoegde rechter

Op (het gebruik van) de Hero Instituut -website is het Nederlandse recht van toepassing. De beslechting van geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van deze website, wordt, voorzover de wet dat toelaat, in eerste instantie opgedragen aan de Rechtbank Breda.

Laatst gewijzigd: 20 april 2022.